телефон в шапке

+7-999-464-41-16

site-name-en

Изображение в левую колонку

Contact Us

Our address:
Russia, 630099,
Novosibirsk,
ul. Kamenskaya, 56
(map)
Tel. editorial office:
8-999-464-41-16
advertising manager:
8-913-717-81-96
Materials for publication should be addressed to:
E-mail: sfs@nsuem.ru

© Novosibirsk
State University
of Economics and Management

When reprinting and using
materials, a link to the journal
"Siberian Financial School"
is mandatory

Requisites

INN 5406011041
(Taxpayer Personal
Identification Number)

KPP 540601001
(code of reason
for registration)

FTD in the Novosibirsk Region
(NSUEM private account 20516X20720)
Beneficiary bank::
СИБИРСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
BIC 015004950
ОКТМО
(Russian National Classification
of Municipal Territories)
50701000
Currency bank account
03214643000000015100

Prerequisites for the formation of regional marketing infrastructure

You are here

Pages: 
14-18
UDC Code: 
339.138:332.1
Authors: 
Baranova I. Candidate of Economic Sciences  (iv.baranova@omgau.org)
Golova E. Candidate of Economic Sciences  (ee.golova@omgau.org)

Based on the generalization of theoretical ideas about markets, the use of foreign and domestic theory and practice in the field of regional marketing its essence is clarified and the prere-quisites for the formation and development of the regional economy are substantiated marketing infrastructure. Special attention is paid to this important segment regional market as a consumer market.

Files: 
References: 
1. Baranova I.V., Golova E.E. Sushchnost’ marketin-govoj infrastruktury regiona i klassifikaciya ee institutov // Fundamental’nye issledovaniya. 2019. № 6. S. 18–23.

2. Baranova I.V., Golova E.E. Celi i zadachi formiro-vaniya i razvitiya marketingovoj infrastruktury regiona // Sibirskaya finansovaya shkola. 2019. № 5 (136). S. 33–36.

3. Sekerin V.D. Osnovy marketinga. M.: KnoRus, 2003. 232s.

4. Pankruhin A.P. Marketing: Uchebnik dlya studentov / pod red. A.P. Pankruhina; Gil’diya marketologov. 3-e izd. M.: Omega-L, 2005. 656 s.

5. Ergunova O.T. Marketing territorii: ucheb. posobie / pod red. O.T. Ergunovoj; M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federacii, Ural. feder. un-t. Ekaterinburg: Izd. Ural. un-ta, 2017. 136 s.

6. Reznik G.A. Vvedenie v marketing: ucheb. posobie / pod red. G.A. Reznika. 3-e izd., pererab. i dop. M.: NIC Infra-M, 2014. 202 s.

7. Uryas’eva T.I. Investicionnye riski v marketinge: ucheb. posobie / pod red. T.I. Uryas’evoj. M.: NIC Infra-M, 2014. 128 s.

8. Muzykant V.L. Integrirovannye marketingovye kom-munikacii: ucheb. posobie / pod red. V.L. Muzykant. M.: NIC Infra-M, 2019. 216 s.

9. Ivatova L., Andirzhanova G. Industrial’no-inno-vacionnaya politika Respubliki Kazahstan: osobennosti i prioritety // Analitik. 2008. №6 (46), S. 54–60.

10. Blinov A.O., Zaharov V.YA. Upravlenie regio-nal’nymi rynkami // Menedzhment: v Rossii i za rubezhom. 2003. № 1. URL: http://www.mevriz.ru/articles/2003/ 1/1062.html (data obrashcheniya: 13.03.2020).

11. Ketova N.P. Marketing: voprosy i otvety. Rostov na Donu: Feniks, 2009. 478 s.

12. Gerasimov B.I. Marketing: ucheb. posobie / pod red. B.I. Gerasimova M.: Infra-M, 2018. 320 s.

13. Dzybova S.A. Mekhanizm formirovaniya rynochnoj infrastruktury prodovol’stvennogo kompleksa regiona: na materialah Respubliki Adygeya: dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. Majkop, 2006. 233 s.

14. Epanchincev V.YU., Zinov’eva E.A. Osobennosti biznes-planirovaniya v torgovle pri otkrytii sobstvennogo dela // Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informacionnyh tekhnologij. 2018. № 1 (25). S. 25–33.